STATUT KOŁA NAUKOWEGO LOGISTYKI UMK

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1
Koło Naukowe Logistyki, zwane dalej „Kołem” jest organizacją studencką funkcjonującą przy Katedrze Logistyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z adresem:
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń.

Art. 2
Koło w swym działaniu kieruje się obowiązującym porządkiem prawnym, Statutem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i innymi przepisami wewnętrznymi Uczelni oraz Statutem Koła.

Art. 3
Koło samodzielnie określa swoje cele, formy działania, strukturę organizacyjną oraz ustala akty wewnętrzne dotyczące jego funkcjonowania.

Art. 4
Wszelka działalność w Kole opiera się wyłącznie na pracy społecznej.

Art. 5
Koło może posługiwać się własnym symbolem graficznym i innymi emblematami. Nazwa, skrót nazwy, symbol graficzny i emblematy Koła korzystają z ochrony prawnej. Posługiwanie się nimi wymaga zgody Zarządu Koła.

Rozdział II
Cele i zadania

Art. 6
Celami Koła są:
1. Pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie odnoszącym się do logistyki, łańcuchów i sieci dostaw.
2. Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi i ośrodkami naukowymi zajmującymi się podobną tematyką w celu realizacji przedsięwzięć oraz wzajemnej wymiany doświadczeń.
3. Podejmowanie działań naukowo-dydaktycznych.
4. Pomoc naukowa Członkom Koła w przypadkach tego wymagających.

Art. 7
Cele Koła realizowane są w szczególności poprzez:
1. Organizowanie spotkań, warsztatów, wykładów, konferencji, seminariów i wyjazdów studyjnych oraz imprez o charakterze kulturalnym, okolicznościowym i rekreacyjnym. W szczególności organizacja corocznych Kopernikańskich Dni Logistyki.
2. Nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi: przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami naukowymi i gospodarczymi, instytucjami administracji rządowej i samorządowej.
3. Uczestnictwo w wydarzeniach przygotowywanych przez organizacje i koła naukowe w kraju i poza jego granicami.
4. Realizowanie działalności naukowo-badawczej.

Rozdział III
Członkostwo

Art. 8
Członkami Koła mogą zostać studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zainteresowani tematyką wynikającą z programu działalności Koła.

Art. 9 Członkiem Koła zostaje się poprzez przyjęcie w poczet członków Koła na mocy uchwały Zarządu, w porozumieniu z Opiekunem Organizacyjnym lub Opiekunem Naukowym Koła, oraz po podpisaniu deklaracji członkowskiej.

Art. 10
Utrata praw członkowskich następuje poprzez skreślenie z listy członków:
1. na osobisty, pisemny wniosek członka, który chce zrezygnować z działalności w Kole,
2. na wniosek Zarządu Koła, gdy członek:
a) nie uczestniczy w statutowej działalności Koła,
b) rażąco narusza zasady Statutu Uczelni lub Koła, nie przestrzega uchwał władz Koła i innych aktów wewnętrznych,
c) szkodzi interesom i dobremu imieniu Koła lub Uczelni.

Art. 11
Skreślenia z listy członków Koła może dokonać tylko Zarząd Koła.

Art. 12
Członkostwo w Kole nie wygasa, jeśli osoba, która ukończyła pracę lub studia bezzwłocznie podejmuje kształcenie na studiach wyższego stopnia lub na innych kierunkach studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Art. 13
Członkami honorowymi Koła mogą zostać:
1. Absolwenci Wydziału, którzy byli członkami i zasłużyli się dla Koła,
2. Pracownicy naukowi uczelni wyższych,
3. Osoby, które wspierają działalność Koła.

Art. 14
Status członka honorowego Koła na wniosek Zarządu Koła i Opiekuna Naukowego Koła przyznaje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.

Art. 15
Członek zwyczajny Koła ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do Zarządu Koła,
2. Uczestniczyć w pracach Koła,
3. Uzyskiwać pełny dostęp do informacji dotyczących prac Koła,
4. Korzystać z pomocy Koła w przypadkach tego wymagających,
5. Zgłaszać uwagi, wnioski i opinie pod adresem Zarządu Koła.

Art. 16
Członek zwyczajny Koła ma obowiązek:
1. Przestrzegać przepisów Statutu i uchwał Zarządu Koła,
2. Brać czynny udział w realizacji celów i działalności Koła,
3. Wykazywać inicjatywę sprzyjającą rozwojowi Koła,
4. Dbać o dobre imię Uczelni i Koła,
5. Popularyzować idee Koła,
6. Uczestniczyć w pracach organu, do którego został wybrany.

Rozdział IV
Władze

Art. 17
Opiekun ma prawo powołania Opiekuna Organizacyjnego Koła, który będzie reprezentował Opiekuna Naukowego Koła, wspierał Koło oraz monitorował jego działalność.

Art. 18
1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków Koła.

2. Walne Zebranie Członków Koła zwoływane jest każdorazowo przez Zarząd, nie rzadziej niż raz w roku.

3. Walne Zebranie Członków Koła może zostać zwołane na wniosek minimum połowy członków Koła skierowany do Zarządu Koła lub na wniosek Opiekuna Naukowego Koła.

4. Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków Koła jest Prezes Zarządu.

Art. 19

1. Władzą wykonawczą Koła jest Zarząd Koła.

2. W skład Zarządu Koła wchodzą:

a) Prezes Zarządu

b) Wiceprezes Zarządu

b) Zastępca Prezesa do spraw komunikacji

c) Koordynator ds. projektów graficznych i zdjęć 

d) Koordynator dr. mediów społecznościowych

3. Członkiem Zarządu może być tylko członek zwyczajny Koła.

4. Zarząd Koła w porozumieniu z Opiekunami Koła, ma prawo do powołania dodatkowych funkcji i przydzielenia zadań mianowanym Członkom Koła.

Art. 20
1. Zarząd Koła powiadamia wszystkich członków Koła o terminie, miejscu
i proponowanym programie Walnego Zebrania z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
2. Zadania Zarządu Koła:
a) kierowanie pracami Koła między Walnymi Zebraniami Członków Koła
b) reprezentowanie Koła przed władzami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydziału, Katedry oraz reprezentowanie Koła poza Uczelnią,
c) opracowanie programu działania Koła na kolejny rok akademicki,
d) ustalenie preliminarza kosztów na początku każdego roku akademickiego,
e) przedstawienie sprawozdania z działalności Koła pod koniec każdego roku akademickiego.
3. Zadania Zarządu Koła określone w punkcie 2 muszą być realizowane w porozumieniu z Opiekunem Naukowym Koła.

Art. 21
1. Wyboru Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków Koła na przełomie maja i czerwca każdego roku akademickiego.
2. Zgłaszać kandydatury do Zarządu mogą Członkowie zwyczajni Koła, Członkowie honorowi Koła oraz Opiekunowie Koła.

Art. 22
1. Wybranym na funkcję Prezesa Zarządu Koła jest ten kandydat, który uzyskał bezwzględną większość głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości przeprowadza się ponowne głosowanie, dokonując wyboru pomiędzy dwoma kandydatami, którzy otrzymali największą ilość głosów. Przy braku rozstrzygnięcia w drugim głosowaniu, całą procedurę powtarza się.
2. Wybranym do organu Koła jest ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
3. Jeżeli w wyniku głosowania dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów na to samo stanowisko, przeprowadza się wśród nich wybory dodatkowe.

Art. 23
Nie wolno łączyć funkcji członkowskich w Zarządzie Koła z pełnieniem funkcji lub członkostwem w zarządach i im podobnych organach wykonawczych innych kół naukowych działających na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Art. 24
Kadencja Zarządu trwa jeden rok akademicki. Ustępujący Zarząd może być każdorazowo wybrany na kolejną roczną kadencję.

Art. 25

1. Zarząd Koła może być odwołany przed upływem kadencji, jeżeli nie wypełnia należycie swoich statutowych zadań. Odwoływać Zarząd Koła może tylko Walne Zebranie Członków Koła.
2. Do głosowania nad odwołaniem Zarządu Koła konieczny jest wniosek minimum pięciu członków zwyczajnych Koła i Opiekuna Naukowego Koła.

Art. 26
Zarząd może sam zrezygnować z pełnienia swych obowiązków w porozumieniu z Opiekunem Naukowym Koła.

Art. 27
1. Po ustąpieniu lub odwołaniu Zarządu Koła, ustępujący Zarząd Koła ma obowiązek ogłosić wybory nowego Zarządu Koła w okresie nie dłuższym niż miesiąc od ustąpienia.
2. Do czasu wyboru nowych władz pracami Koła kieruje ustępujący Zarząd Koła.
3. Ustępujący Zarząd Koła ma obowiązek przekazać wszystkie informacje i dokumenty dotyczące działalności Koła.

Art. 28
Wszystkie głosowania, w których dokonuje się wyboru lub odwołania władz są tajne.

Art. 29
Uchwały władz Koła, o ile Statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Rozdział V
Finanse

Art. 30
1. Koło nie pobiera składek od swoich członków.
2. Koło finansowane jest ze środków otrzymanych od stosowanych władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, darowizn, spadków, zapisów
i dotacji.
3. Działalnością finansową Koła kieruje Zarząd Koła w porozumieniu z Opiekunem Naukowym Koła.

 

Rozdział VI
Zmiany Statutu

Art. 31
Zmian Statutu Koła może dokonać tylko Walne Zebranie Członków Koła w porozumieniu z Opiekunem Naukowym Koła.

 

Rozdział VII
Zawieszenie działalności i rozwiązanie Koła

Art. 32
1. Zawiesić działalność Koła może tylko Zarząd Koła, który uchwałę taką przedstawia Walnemu Zebraniu Członków Koła w porozumieniu z Opiekunem Naukowym Koła.
2. Uchwała o zawieszeniu działalności Koła wchodzi w życie po przyjęciu jej przez Walne Zebranie Członków Koła.

Art. 33
Rozwiązanie Koła może nastąpić tylko w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków Koła, na wniosek Zarządu Koła i Opiekuna Naukowego Koła.